Vragen?

Vul onderstaand contactformulier in en we behandelen uw bericht zo snel mogelijk.

Contactformulier

Stel u vragen via onderstaand formulier of bel ons.

*= verplicht in te vullen veld

Bestellen?

Vul onderstaand bestelformulier in en we behandelen uw bestelling zo snel mogelijk. Gelieve zo gedetailleerd als mogelijk in te vullen.

Bestelformulier

Gelieve u bestelling zo gedetailleerd als mogelijk in te vullen en wij doen ons best om u zo snel mogelijk een antwoord te geven.

*= verplicht in te vullen veld

Algemeen

 1. Door ondertekening van de bestelbon verklaart de koper zich akkoord met de aard, de kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van de afgeleverde produkten.
 2. Eventuele klachten dienen binnen de 48 uur per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel kenbaar gemaakt te worden.
 3. De firma PLUSQUIN N.V. behoudt zich het recht voor om bij niet betaling op de vervaldag de afgeleverde produkten terug te nemen zonder voorafgaandelijke verwittiging aan het adres van de koper. De kosten voor de ophaling van de produkten vallen ten laste van de koper.
 4. De klant dient zelf te reageren wanneer hij binnen een redelijke termijn geen faktuur heeft ontvangen.
 5. Behoudens andersluidend beding of vermelding zijn onze produkten kontant betaalbaar. Ingeval van wanbetaling is er van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% vanaf de vijftiende dag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% en dit met een minimum van 25,00 €.
 6. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te TONGEREN.

Aansprakelijkheid

De firma PLUSQUIN N.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

 1. Door opslag van haar produkten in verouderde, niet-aangepaste, onstabiele, lekgeslagen, te kleine of niet regelmatig gereinigde opslagtanks.
 2. Door lossing in reservoirs met een onvoldoende ontluchting of met een niet aangepaste vuldop.
 3. Aan opritten, afrasteringen, tuinen, bloem- en grasperken, rioleringen, bezinkputten, enz. o.w.v. de slechte bereikbaarheid van de opslagtanks.
 4. Door het niet uitzetten of te vroeg terug aanzetten van verwarmingsketels / andere installaties tijdens of na de lossing van haar produkten.
 5. Door overbevulling van opslagtanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtank overtreft.
 6. Door haar produkten te gebruiken binnen de 6 uur na levering voor aandrijving van motoren; zelfs het vullen van machines of installaties is in die periode niet toegestaan.
 7. Door onvoldoende, laattijdige of niet professioneel onderhoud van motoren, machines of installaties.
 8. Door levering van haar produkten in opslagtanks, installaties of lokaties waar men niet over de vereiste (milieu-)vergunningen beschikt.
 9. Door ontoereikende of onjuiste informatie betreffende de plaats, de omstandigheden of de opslaginstallatie van de levering.
 10. Door ontoereikende of onjuoste informatie vanwege de koper omtrent de bestemming van de aangekochte produkten waardoor geen of onvoldoende belasting, retributies, taksen of accijnzen van welke aard dan ook werden geheven.

Kosten

 1. De firma PLUSQUIN N.V. behoudt zich het recht voor om kosten door te rekenen voor ongeoorloofde of onnodige wachttijden van haar chauffeurs door toedoen van de klant.
 2. De kosten voor het ledigen van tanks om welke reden dan ook, vallen altijd ten laste van de koper.
 3. De kosten van ontledingen, staalnames enz. op vraag van de koper zijn altijd ten laste van de koper.Texaco
AdBlue
Mazout
TotalLubricants
TotalMazout
Steragas